SİNİF 5 ÇLənkəran  r\n Boladi kənd 1 saylı orta məktəbin  2016-2017 – ci dərs ili üçün

VÇ sinif  şagirdlərinin I Yarımilinin  müvəffəqiyyət cədvəli.
S/S
Soyadı, adı
                                   KSQ 1
A
n
a

d
i
l
i
Ə
d
ə
b
i
y
y
a
t
R
i
y
a
z
i
u
y
y
a
t
İ
n
f
o
r
m
a
t
i
k
a

A
z
t
a
r
i
x
i
H
ə
y
a
t

b
i
l
g
i
s
R
u
s

d
i
li
İ
n
g
i
l
i
s

d
i
li
T
ə
s
v
i
r
i

i
n
c

M
u
s
i
q
i
T
e
x
n
o
l
o
g
i
y
a
1
Ağayeva Sunay


3
542
Cavadzadə Zərxanım


3
553
Dadaşov Cəlal


3
554
Əlizadə Röya


4
555
Əlizadə Sirac


4
556
Əskərov Anri


4
557
Əsgərzadə Nərgiz


5
558
Xəlilov Kənan


3
539
Xudaverdiyev Bəhram


3
5510
İbadov Alim


3
4511
Qulamov İsa


4
5512
Mahmudov Ülvi


4
5513
Məmmədzadə İbrahinm


3
5314
Məhərrəmova Sevinc 


4
5415
Şükürov Namiq


4
5416
Tahirzadə Milan


3
5517
Tahirzadə Şaiq


3
45
Lənkəran  r\n Boladi kənd 1 saylı orta məktəbin  2016-2017 – ci dərs ili üçün
VÇ sinif  şagirdlərinin I Yarımilinin  müvəffəqiyyət cədvəli

Sıra sayı
          Fənn
Soyadı , adı ,  ata adı   
Ana dili
Ədə
biy
yat
Ri
ya
ziy
yat
İn
for
ma
ti
ka
Az ta
ri
xi
yat 

bil
gi
si
Təs
vi

ri 
in
ce
sen
Mu
si
qi
Tex
no
lo
gi
ya
Fi
zi
ki tər
bi
Rus dili (I x /dil)
İn
gi
lis di
li (II x /d)


1
Ağayeva Sunay Rasim
5
4
3
5
4
5
3
5
4
5
4
42
Cavadzadə Zərxanım Ceyhun
5
4
3
5
4
5
4
5
5
5
4
53
Dadaşov Cəlal Elnur
4
4
4
5
4
5
5
5
5
4
4
44
Əlizadə Röya Vüsal
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4

2
5
Əlizadə Sirac Seyran
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
56
Əsgərov Anri Raid
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
57
Əsgərzadə Nərgiz Xasay
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
58
Xəlilov Kənan İlyas
4
4
3
5
4
3
3
5
3
4
3
3
12

12
9
Xudaverdiyev Bəhram Ramil
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
510
İbadov Alim Rasim
4
4
4
5
5
5
5
5
4
4
3
511
Qulamov İsa Anar
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
512
Mahmudov Ülvi İlham
5
4
4
5
5
5
5
5
5
4
5
513
Məmmədzadə İbrahim Zamin
4
4
3
4
5
5
4
5
5
4
3
3
8

8
14
Məhərrəmova Sevinc Coşqun
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
4
515
Şükürov Namik Ramin
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
516
Tahirov Milan Sarvan
4
4
3
5
4
5
3
5
4
5
3
5
5
1
6
17
Tahirzadə Şaiq Şahin
4
4
3
4
5
5
4
5
4
4
4
5
                                  Sinif  göstəricisi
1
I yarım ilin əvvəlində şagirdlərin sayı
17
7
Biliyi qiymətləndirilmiş şagirdlər
17
2
Gəlmiş şagirdlər
-
8
Qeyri-müvəffəq qiymət almış şagirdlər
-
3
Getmiş şagirdlər
-
9
1,2 fənnən q/m qiymət almış şagirdlər
-
4
I yarımilin sonunda şafgirdlərin sayı
17
10
3 və daha artıq fənnən q/m qiymət almış
-
5
Müvəffəq qiymət almış şagirdlər
17
11
Müvəffəqiyyət faizi
100%
6
Əlaçılar
4
12
Keyfiyyət faizi
64%

               


                                      SİNİF RƏHBƏRİ:    /                        /        ƏLİYEV SEYRAN     

Комментариев нет:

Отправить комментарий